Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου», του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, οδηγείται στις καλένδες, όπως κατέγραψε στο σημερινό ρεπορτάζ της η εφημερίδα Θεσσαλία. Σήμερα κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η απόφαση που αναφέρει τα εξής για την απόφαση του Δήμου Βόλου να παράγει σκουπίδια για καύση: απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρει τα εξής για την απόφαση του Δήμου Βόλου να παράγει σκουπίδια για καύση:
“Σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η μονάδα επεξεργασίας η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο του ΧΥΤΑ  Βόλου, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της βιοξήρανσης και η μονάδα «θα έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου».

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο στόχος αυτός δεν συνάδει με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων , ούτε και με την κειμενη νομοθεσια , ν 4042/2012, των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησηκαι η ανακύκλωση των αποβλήτων.
Ειδικότερα και αναφορικά με τη συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο, επισημαίνεται ότι στην σχετική ενότητα που αφορά στην Στρατηγική για την Εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων, μια βασική κατεύθυνση για την εκτροπή τους από την υγειονομική ταφή είναι η «ανάπτυξη ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω του συνδυασμού των
διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών, για τη δραστική μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η
δημιουργία μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων ανάκτησης (κομποστοποίηση,αναερόβια χώνευση) χωριστά συλλεγέντων οργανικών και κατά δεύτερον η επεξεργασία σε
μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων».Τονίζεται πως  η «μηχανική − βιολογική επεξεργασία» σύμφωνα με το Νόμο συνίσταται σε «τεχνικές που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή) με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια  χώνευση ή αναερόβια χώνευση) σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να σταθεροποιηθούν, να
διευκολυνθεί η διακίνηση τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών ή οι ιδιότητες
καύσης τους».
Επιπλέον στην ενότητα του Εθνικού Σχεδίου που αφορά στα βασικά στοιχεία διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων , και περιλαμβάνει τον πίνακα σχεδιασμού της διαχείρισής τους , όπου αποτυπώνονται οι
ποσοτικοί και ποσοστιαίοι στόχοι για την διαχείριση αυτών με χρονικό ορίζοντα το 2020
, αναφέρονται και τα ακόλουθα:
«Από τον Πίνακα διαπιστώνουμε, με δεδομένο ότι τίποτα δεν θα οδηγείται ανεπεξέργαστο για ταφή, ότι το 50% των αστικών στερεών  θα οδηγείται, σε σύμμεικτη μορφή, σε μονάδες επεξεργασίας
και από εκεί ένα 26% ή λιγότερο θα οδηγείται για διάθεση-ταφή. Ένα μέρος της ανάκτησης (24%) προβλέπεται να γίνεται στις μονάδες επεξεργασίας συμμείκτων και το 50% με
προδιαλογή. Από τα υλικά που ανακτώνται στις μονάδες της μηχανικής επεξεργασίας, το μεγαλύτερο μέρος είναι τα οργανικά (το 40% του συνόλου των οργανικών ή το 17,7% του
συνόλου των αστικών στερεών). Άλλο ένα 40% των οργανικών (17,7% του συνόλου των αστικών στερεών  θα
προδιαλέγεται)» . Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι και προφανές θα πρέπει η τηρείται η ιεράρχηση των
εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4042/2012.
Με βάση όλες τις παρατηρήσεις, ο στόχος αλλά και η περιγραφή της μονάδας επεξεργασίας των αστικών στερεών, όπως αποτυπώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν
συνάδει με τον εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο.
Σύμφωνα με τη Μελέτη:
– τα απορρίμματα οδηγούνται σε τεμαχιστή «με στόχο τη μείωση του μεγέθους των εισερχομένων προς επεξεργασία απορριμμάτων και τη διαμόρφωση ενός
περισσότερο ομοιογενούς υλικού. Η αύξηση της ομοιογένειας και της ειδικής επιφάνειας των απορριμμάτων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της βιολογικής
επεξεργασίας που ακολουθεί (βιολογική ξήρανση με παροχή αέρα) επιτρέποντας την καλύτερη ροή του αέρα διαμέσου του υλικού» .
– η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών θα έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να
επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου.
– τα προκύπτοντα από την επεξεργασία σύμφωνα με το διάγραμμα ροής είναι καύσιμο,
πλαστικά, σίδηρος, αλουμίνιο και υπόλειμμα.
Στις  βασικές παρατηρήσεις  του Υπουργείου αναφέρετε ότι: ο τεμαχισμός και ομογενοποίηση των εισερχομένων αποβλήτων, υποβαθμίζει περαιτέρω την ποιότητα υλικών που θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να προωθηθούν προς ανακύκλωση.β) δεν τεκμηριώνεται ότι, από την προτεινόμενη επεξεργασία παράγεται SRF, ιδιαίτερα
δε με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία
γ) δεν προκύπτει από την ακολουθούμενη διαδικασία η παραγωγή αποβλήτων
πλαστικού και μάλιστα σε ποσοστό περίπου 12%.– Στην ΜΠΕ σχετικά με τη μονάδα επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων
αναφέρεται ότι «Στόχος της μονάδας αυτής είναι η παραγωγή compost υψηλής
ποιότητας Όμως οι οριακές τιμές αφορούν το «κομπόστ τύπουΑ» δηλαδή το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομπόστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του οποίου δεν επιτρέπεται η
χρήση ως εδαφοβελιωτικό.
– Δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ, χωριστά συλλεγέντα ρεύματα αποβλήτων που προορίζονται για ανακύκλωση / ανάκτηση όπως χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα κ.λπ Αναφορικά με τη χρήση ως υλικού καθημερινής επικάλυψης των αποβλήτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α. αποβλήτων δηλαδή για «Σκληρά αδρανή / άμμος σκωρίας (70%) και Άλλα
απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία
αποβλήτων προερχόμενα από την εταιρεία GREENSTEELCEDALION COMMODITIES Α.Ε, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει
σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται η συμπεριφορά του σε σχέση με τα
απορρίμματα και τις ιδιότητες που απαιτείται να διαθέτει για τη χρήση του ως υλικό
επικάλυψης, κάτι που δεν προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη.

Πηγή: https://e-thessalia.gr

Προηγούμενο άρθροΜ.Σαμαρά: Ο Δήμος έμεινε στάσιμος η Δημοτικη Αρχή απέτυχε
Επόμενο άρθροΟι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στην Ευαγγελίστρια