Αποφασίζει σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του το Δ.Σ του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ σε κυπριακή εταιρεία

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση του συμβουλίου της Τετάρτης του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ αποφασίζεται η απευθείας ανάθεση 157.076 για την δημιουργία θεματικού Πάρκο του Πινόκιο στη πλατεία Πανεπιστημίου για τις γιορτές στο Βόλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 25Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δια διεξαχθεί Δια Περιφοράς την  Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ και λήξης 10.30 μ.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail: d.s.doepap@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Έγκριση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης της διοργάνωσης του θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο », με διάρκεια από 30/11/21 έως 7/1/22,στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο στο πλαίσιο των εορταστικών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου»    

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης της διοργάνωσης του θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο », με διάρκεια από 30/11/21 έως 7/1/22,στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο στο πλαίσιο των εορταστικών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου»

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε το κατεπείγον του θέματος λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία θεματικού πάρκου στην Πλατεία Πανεπιστήμιου, για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Βόλου.

Στη συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, για την λειτουργία του θεματικού πάρκου στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με αριθμ. Απόφ. Δ.Σ. 220/2021/08-10-2021, Α.Δ.Α.: 61ΩΙΟΚ6Υ-Ψ3Ψ, προέκυψαν 3 προτάσεις για το θεματικό πάρκο Χριστουγέννων στην πλατεία Πανεπιστημίου, που προγραμματίστηκε να λειτουργήσει από 30/11/2021-07/01/2022. Μεταξύ των 3 προτάσεων επιλέχτηκε η πρόταση του Δημήτρη Συμεωνίδη με αρ.πρωτ.: 13436/ΔΠ1025/20/10/2021, λόγω του πρωτότυπου θέματος και του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, που αναφέρεται στο θεματικό πάρκο με τίτλο: «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο», (βάσει του άρθρου 32 περίπτωση β της παραγράφου 2 ,για δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης και όταν η ανάθεση, ανεξαρτήτως ποσού, γίνεται κατ’ επίκληση της αποκλειστικότητας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

Κατόπιν αυτών προτείνεται η διοργάνωση του θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο », από 30/11/2021 έως 07/1/2022 στην πλατεία Πανεπιστημίου στον Βόλο, στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Επομένως, έχοντας υπ’ όψιν την πρόταση του κου Δημήτρη Συμεωνίδη με αριθμ. πρωτ.: 13436/ΔΠ1025/20/10/2021 σχετικά με την πρότασή της ανωτέρω διοργάνωσης από 30/11/2021 έως  07/01/2022 του Θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο» στην πλατεία Πανεπιστημίου στον Βόλο στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρίες: α. Dream Workers Γ. Αβανίδης & Σία Ο.Ε., β. Eksagon Holdings Ltd καιμε την υπ. αριθ. απόφ. Δ.Σ. 220/2021/08-10-2021 του  ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου με ΑΔΑ: 61ΩΙΟΚ6Υ-Ψ3Ψ και με θέμα: την έγκριση ανακοίνωσης ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την λειτουργία του θεματικού πάρκου , καθώς και την υπ. αριθ. απόφ. Δ.Σ. 226/2021/22-10-2021 με ΑΔΑ: 9ΟΑΥΟΚ6Υ-ΗΥ4 του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου και με θέμα την έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης, η Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών του Οργανισμού προτείνει ως τρόπο ανάθεσης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα των περιπτώσεων του άρθρου 32, περ. β, υπ. αα και γγ και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 κατ’ επίκληση της αποκλειστικότητας.

Για την αιτιολόγηση αυτής της επιλογής, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

Όταν επιλέγεται η ανάθεση της σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, διότι:

α) Συντρέχουν λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων,

β) Συντρέχει λόγος κατεπείγουσας ανάγκης,

γ) Οι προμήθειες αγοράζονται από χρηματιστήριο εμπορευμάτων, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ε.Ε.Ε.Σ., Τ.Ε.Υ.Δ., εγγύησης συμμετοχής, επιτροπών έργων και φυσικά στις περιπτώσεις αυτές η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να διενεργήσει τη διαδικασία ανάθεσης διαμέσου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ούτε να απαιτήσει την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.Δ., κατά περίπτωση, ούτε την προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής. Επίσης, στη διαδικασία της ανάθεσης, εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο, δεν εμπλέκονται οι επιτροπές των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ. και εισηγείται προς αυτήν για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.( Παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.)

1) Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, επειδή συντρέχει λόγος κατεπείγουσας ανάγκης που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της υπηρεσίας 51 (περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016). Έκδοση τεκμηριωμένου-πρωτογενούς αιτήματος και απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αν τούτο λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων και ενδεχόμενα της διαθεσιμότητας πίστωσης καθίσταται εφικτό.

2) Απόφαση Προέδρου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπειγουσών αναγκών, όταν η αναβολή λήψης απόφασης απειλεί άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.(παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και αριθμ. 241/2012 πράξη Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

3) Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, επειδή συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας (περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, Ν. 2121/1993).

4) Υποβολή του φακέλου για έγκριση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ευρώ (παρ. 2δδ του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011, παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013, παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν. 4412/2016). Η Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) + είκοσι (20) εργασίμων ημερών52 από την παραλαβή του φακέλου. Δεν ισχύει όταν συντρέχουν λόγοι κατεπειγουσών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση αποστέλλεται εκ των υστέρων.

5) Συλλογή προσφορών, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

6) Η Επιτροπή με πρακτικό της, γνωμοδοτεί κατά περίπτωση προς το Δ.Σ. για την πληρότητα των δικαιολογητικών, την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς και την ανάθεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας.

7) Μετά την έγκριση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εφόσον απαιτείται, εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο προμηθευτή ή πάροχο. (Παρ. 2β του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016).

Στο άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς  να  προηγείται  δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και  τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μηκατάλληληθεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και77.

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Αναλυτικότερα προτείνεται να υλοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 226/2021/22-10/2021, με ΑΔΑ:9ΟΑΥΟΚ6Υ-ΗΥ4, που ενέκρινε την επιλογή της πρότασης του κου Δημήτρη Συμεωνίδη με εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού 13456/ΔΠ1028/20-10-2021 με θέμα το θεματικό πάρκο « Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο» στην πλατεία Πανεπιστημίου στον Βόλο στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 30/11/2021 έως 7/1/2022. Η πρόταση αφορά τη λειτουργία και εγκατάσταση θεματικού πάρκου σε συνεργασία με τις εταιρίες: α. DreamWorkers Γ. Αβανίδης & Σία Ο.Ε., β. Eksagon Holdings Ltd. με αρ.πρωτ.:13436/ΔΠ1025/20-10-2021, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται παρακάτω:

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Βόλο τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να κατατάξουν την πόλη στις κορυφαίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Ελλάδας. Η όμορφη θεσσαλική πόλη αποτελεί πλέον τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό για 365 μέρες το χρόνο και καθιερώνεται ως η «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων» για την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα όμως με την επιλογή του φετινού χριστουγεννιάτικου θέματος μπαίνει εντυπωσιακά στον εορταστικό χάρτη μαζί με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και  πρωτεύουσες.

Συγκεκριμένα το φετινό conceptτης εκδήλωσης που έχει βάση σε ένα παγκόσμιο παιδικό brand, μοναδικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που δίνει μια διεθνή διάσταση.

Μια παραμυθένια ιστορία γεμάτη από σπουδαία διδακτικά μηνύματα

Ο Πινόκιο και οι υπόλοιποι ήρωες της απίθανης ιστορίας του θα είναι φέτος εξαιρετικοί οικοδεσπότες για τους κατοίκους και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Βόλου. Οι περιπέτειες του, σε συνδυασμό με τις σκανδαλιές των ξωτικών θα δημιουργήσουν ένα νέο και εκρηκτικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι γεμάτο από σπουδαία διδακτικά μηνύματα για παιδιά και ενήλικες.

Οι Περιπέτειες του Πινόκιο» δεν είναι μόνο ένα παγκόσμιο παιδικό brandπου θα αποτελέσει την κορύφωση της ελκυστικότητας στην  φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο. Είναι κυρίως ο τρόπος που όλοι οι επισκέπτες θα έρθουν πολύ κοντά με σοβαρές έννοιες και εξαιρετικά κοινωνικά μηνύματα μέσα από ένα διαφορετικό «μάθημα» που συμπεριλαμβάνει πολύ χαμόγελο, απίθανες ιστορίες και μια διαφορετικού τρόπου ψυχαγωγία.  

«Ο γνωστός μαραγκός μάστρο Τζεπέτο πελεκάει ένα κομμάτι ξύλο και φτιάχνει μια όμορφη μαριονέτα. Μα δεν είναι αυτό που αρχικά είχε στο μυαλό του, καθώς με έκπληξη τη βλέπει να ζωντανεύει, να χοροπηδάει και να κάνει χίλιες τρέλες.

Ο Πινόκιο, γιατί αυτό είναι το όνομα της μαριονέτας, θα βάλει σε μπελάδες τον μπαμπά Τζεπέτο, μα σε μεγαλύτερους μπελάδες θα μπλέξει τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς το παιδικό μυαλό του είναι πάντα στο παιχνίδι, τη σκανταλιά και την καλοπέραση.

Μα οι σκανταλιές και η αδιαφορία δεν είναι καλοί σύμβουλοι, ακόμα και για ένα παιδί. Τα παθήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο, και κάθε φορά ο Πινόκιο υπόσχεται να διορθωθεί, να μην λέει ψέματα και μεγαλώνει η μύτη του, να γίνει καλός και υπάκουος, μέχρι που…

Μέσα από την ιστορία της μαριονέτας ξεδιπλώνεται ένας μαγικός κόσμος που θα συναρπάσει και θα συγκινήσει και ίσως μας δείξει τον τρόπο να γίνουμε πάλι παιδιά χρησιμοποιώντας θετικά τις εμπειρίες της ζωής».

Στους διαμορφωμένους χώρους του πάρκου θα ζουν οι επισκέπτες όλη την ιστορία, που θα είναι όμως προσαρμοσμένες ώστε να τους καλύπτουν με ασφάλεια, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πανδημία

Η επίσκεψη των παιδιών θα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, σε ένα πάρκο διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Τα μεγάλα παραμυθένια εκθέματα του πάρκου θα παρουσιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλούν μια ποικιλία αποκρίσεων από τα παιδιά και τους ενήλικες συνοδούς τους.

Ένα αγαπημένος ήρωας και μια μεγάλη συνεργασία

Στην γειτονική Ιταλία ο συγγραφέας Κάρλο Κολόντι και ο Πινόκιο έχουν μυθικές διαστάσεις. Ο Δήμος Βόλου πέτυχε όμως μια μεγάλη συνεργασία αφού προχώρησε σε συμφωνία που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, για την «παρουσία» του αυθεντικού Πινόκιο φέτος τα Χριστούγεννα στο Βόλο

Για πρώτη φορά Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Ελλάδα εντάσσει σε βασικό κόνσεπτ έναν ήρωα που αποτελεί παγκόσμιο brandκαι μάλιστα σε επίσημη συνεργασία με το ίδρυμα του συγγραφέα «Fondazione Nazionale Carlo Collodi»  που θα δώσει και την ευρωπαϊκή διάσταση στη γιορτή.

Έχει προσκληθεί μάλιστα από τον Δήμο Βόλου, επίσημη αντιπροσωπεία του ιταλικού ιδρύματος με επικεφαλής τον πρόεδρο τουκ. Dr. Pier Francesco Bernacchi, να παραβρεθούν στην πόλη του Βόλου και να παρακολουθήσουν από κοντά την φαντασμαγορική γιορτή.

Είναι βέβαιο ότι η αναφορά «συμμετοχής» του αγαπημένου και πασίγνωστου ήρωα και παραμυθιού στον Χριστουγεννιάτικο Βόλο θα δημιουργήσει πρωτοφανή συνθήκες ελκυστικότητας για κάθε Ελληνική οικογένεια.

Το πιο διάσημο αγόρι – μαριονέτα, είναι αναμφισβήτητα διαχρονικά αγαπημένος ήρωας για τα παιδιά όλου του κόσμου. Έτσι και οι σημερινοί γονείς που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους στο Βόλο δεν θα ανακαλύψουν απλά ένα παραμύθι που αγαπάνε τα παιδιά τους, αλλά και τον ίδιο τον ήρωα με τον οποίο μεγάλωσαν και αυτοί οι ίδιοι.

Όταν ο Πινόκιο γνώρισε τα Χριστούγεννα στο Βόλο

Αυτά τα Χριστούγεννα μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Βόλου θα ζήσουν ένα παραμύθι διαφορετικό, μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, βγαλμένη από τις σελίδες του βιβλίου του Πινόκιο και τις σκανδαλιές των ξωτικών και των βοηθών του Άη Βασίλη. .

Ο Πινόκιο, ο Τζεπέτο, ο γρύλος και οι γαλάζια νεράιδα, γίνονται οι πρωταγωνιστές των πιο παραμυθένιων Χριστουγέννων, και συνυπάρχουν με τον άγιο Βασίλη και τους σκανδαλιάρηδες βοηθούς του, σ’ ένα ονειρικό σκηνικό.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης του Βόλου, θα δούνε από κοντά, στιγμές από την ιστορία του Πινόκιο, όπως περιγράφονται στο βιβλίο, καθώς και νέες περιπέτειες, χριστουγεννιάτικες, που θα εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους.

Η πλατεία Πανεπιστημίου πέρα από όλες τις άλλες εκπλήξεις, φέτος θα μεταμορφωθεί ως ένας μικρόκοσμος των περιπετειών του Πινόκιο. Οι επισκέπτες θα μπαίνουν σε μια παραμυθένια χριστουγεννιάτικη χώρα και θα ζουν την καθημερινότητα των κατοίκων της μέσα από εμπειρίες.

Το πιο διάσημο ξύλινο αγόρι με την μύτη που μεγάλωνε όποτε έλεγε ψέματα, καθώς και στιγμές από τις περιπέτειες του, ζωντανεύουν στην γνωστή και πλέον αγαπημένη χριστουγεννιάτικη πλατεία. Το σκηνικό θυμίζει ξυλουργείο και ένα παραμυθένιο εργαστήρι μαριονέτας και ξύλινων παιχνιδιών. Το κοινό μπαίνει στο εργαστήριο προσεκτικά και οργανωμένο σε ομάδες. Οικοδεσπότης ο Μάστρο Τζεπέτο καλωσορίζει μικρούς και μεγάλους στο εργαστήρι του και ξεκινάει μία διαδραστική   αφήγηση της υπέροχης ιστορίας του Πινάκιο. Η συνέχεια της αφήγησης γίνεται με την περιήγηση όλων σε μια μικρή διαδρομή γεμάτη περιπέτειες μέσα από σκηνικά και από διαφορετικές ενότητες του παραμυθιού, θα παρουσιάζονται όλες οι περιπέτειες της ζαβολιάρικης μαριονέτας.

Ουσιαστικά το κοινό γνωρίζει η θυμάται ξανά την ιστορία με τις περιπέτειες του Πινόκιο μέσα από αυτή την σύντομη ξενάγηση και ανακαλύπτει την σχέση του με τους υπόλοιπου ήρωες του χριστουγεννιάτικου Βόλου».

Χαρακτηριστικά σημεία του πάρκου θα είναι τα μεγάλα εκθέματα που θα αποτελούν βασικό θέμα εντυπωσιακής φωτογράφησης με επίκεντρο τον Χριστουγεννιάτικο Πινάκιο.

Γενικότερα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον παραμυθένιο κόσμο της πλατείας Πανεπιστημίου και του Πινόκιο και να γνωρίσουν χαρακτήρες που συνάντησε και αυτός στις περιπέτειες του.

Σε αρκετά σημεία ακόμα σημεία του χριστουγεννιάτικου πάρκου θα υπάρχουν  αναπαραστάσεις του παραμυθιού. Μερικές κορυφαίες στιγμές είναι, αρχικά η δημιουργία του Πινόκιο στο εργαστήρι του Τσεπέτο, η επίσκεψη στην εντυπωσιακότατη «Χώρα της Χαράς» και οι μέρες που έζησε μέσα στην κοιλιά της μεγάλης φάλαινας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

α. Dream Workers Γ. Αβανίδης & Σία Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός θεματικού πάρκου Πινόκιο στον Βόλο καθώς και σχεδιασμός ειδικών σκηνικών και σεναρίου προσαρμοσμένο στην αυθεντική ιστορία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τον σχεδιασμό του θεματικού πάρκου:

«Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο», ένα πάρκο covid free, μια συναρπαστική εμπειρία με έναν από τους πιο διάσημους ήρωες του κόσμου!»,  τα σχέδια θεματικών κατασκευών προσαρμοσμένων στο θεματικό πάρκο Βόλου , το σενάριο, τον σχεδιασμό κοστουμιών για τους ηθοποιούς και τον σχεδιασμό της χορηγικής πρότασης.

 • Για τον σχεδιασμό του πάρκου,  τα σχέδια θεματικών κατασκευών προσαρμοσμένων στο θεματικό πάρκο Βόλου , την εκπαιδευτική προσέγγιση του θέματος καθώς και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους.
 • Δημιουργία σεναρίου βασισμένο στο πρωτότυπο κείμενο με έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της γνωστής ιστορίας.
 • Μελέτη και ειδικός σχεδιασμός για covidfreeσυνθήκες στο θεματικό πάρκο.
 • Μελέτη για τη μέγιστη ελκυστικότητα της παρουσίασης των γιγάντιων εκθεμάτων καθώς και μελέτη φωτισμού για την ανάδειξή τους.

Ο σχεδιασμός θα είναι προσαρμοσμένος σε ανοικτό χώρο με χαμηλή περίφραξη περίπου 850 – 1000τ.μ.

β. Eksagon Holdings Ltd

ΘΕΜΑ: Ενοικίαση του Θεματικού Πάρκου (περιλαμβάνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα), την μεταφορά του από και προς την Πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο, τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της έκθεσης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το πλήρες διακοσμητικό υλικό και φωτισμό των εκθεμάτων, τις μεγάλες διακοσμητικές θεματικές κατασκευές, τη σκηνοθεσία του προσωπικού λειτουργίας, τα έξοδα της ομάδας δημιουργίας του θεματικού πάρκου καθώς και το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. Αφορά το θεματικό πάρκο «Πινόκιο», με διάρκεια από 30/11/21 έως 7/1/22, στην Πλατεία Πανεπιστημίου Βόλου.

Α. Περιγραφή της έκθεσης, του χώρου και της θεματολογίας της

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και Πανευρωπαϊκά εκτός Ιταλίας, μία από τις πιο διάσημες ιστορίες του κόσμου, ο Πινόκιο, γίνεται θεματικό πάρκο στον Βόλο.

Η έκθεση του  θεματικού πάρκου θα  συναρμολογηθεί σε 850 – 1000 τετραγωνικά μέτρα ανοικτό χώρο με χαμηλή περίφραξη.

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

1. Κεντρική πύλη και ξυλουργείο του Τσεπέτο (κλειστός χώρος). Βλέπουμε μεγάλο πάγκο με ξυλουργικά εργαλεία, πριόνια, κατσαβίδια, καλάθια, πανέρια στο πάτωμα, ροκανίδια, ακαταστασία, ένας πάγκος ξυλουργικής κλπ

2. Στο θέατρο με τις μαριονέτες. Ταμείο θέατρο. Ένα πανό με την επιγραφή «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ». Χρωματιστές κορδέλες κρέμονται εδώ κι εκεί.

3. Στο σπίτι της Νεράιδας. Σε ένα κλασικό νεραϊδόσπιτο με διακοσμητικά και  ήρωες.

4. Η χώρα της καλοπέρασης (καράβι). Κάπου πάνω στο καράβι ταμπέλα που γράφει «Η Χώρα της Καλοπέρασης». Πάνω στο κατάστρωμα και στα κατάρτια διακοσμητικά αντικείμενα.

5. Η τρομερή Φάλαινα. Στο στομάχι της τρομερής φάλαινας. Σκηνικό σαν σπηλιάς. Επιγραφή «η τρομερή φάλαινα», ίσως και κάποια μεγάλη ζωγραφιά ενός αστείο σκυλόψαρου. Μέσα στο στομάχι της έχει τραπεζάκι, καρέκλα όπου κάθεται ο Τζεπέτο.

6. Διακοσμητικός Πινόκιο (για φωτογράφηση)

Β. Τα πνευματικά δικαιώματα του αυθεντικού Πινόκιο από το ίδρυμα του συγγραφέα «Fondazione Nazionale Carlo Collodi» 

Γ.  Μεταφορά του θεματικού πάρκου, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η μεταφορά του θεματικού πάρκου στην Πλατεία Πανεπιστημίου Βόλου καθώς και η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή του θα γίνει από από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Δ. Διακοσμητικό υλικό. Πλήρες διακοσμητικό υλικό (καρέκλες, πάγκοι, φιγούρες, υλικά κλπ)

Ε. Φωτισμός. Ειδικός φωτισμός εκθεμάτων (επιλεκτικός φωτισμός και όχι το σύνολο του πάρκου)

Στ. Θεματικές κατασκευές.

 1. Υπερμεγέθης φάλαινα (περίπου 7μ μήκος)
 2. Πινόκιο 4,5μ * 3μ
 3. 2 σκηνικά και ολόγλυφα
 4. Θεματοποιημένη είσοδος 10μ *3,5μ
 5. Καράβι μεγάλων διαστάσεων

Ζ. Περίφραξη με χαμηλό φράκτη και διάδρομοι. Περίφραξη χαμηλή και απλή  περίπου 100 – 110 τρέχ. Μέτρα. Διάδρομοι εσωτερικοί, 55 – 65 τρέχοντα μέτρα πλάτους 1,2 – 1,5μ

Η. Ενημερωτικές πινακίδες. Τη δημιουργία ενημερωτικών κατασκευών με κύρια σημεία από την εκπαιδευτική ιστορία του Πινόκιο.

Θ. Προσωπικό για συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας πάρκου. 2 θέσεις εργασίας καθημερινά για 4 ώρες πρωί και 4 απόγευμα από 1-12-21 έως 22-12-21, 4.30’ πρωί και 4.30’ απόγευμα από 23-12-21 έως 2-1-22 και 4 ώρες πρωί και 4 απόγευμα από 3-1-22 έως 7-1-22

Ι. Σκηνοθεσία και εκπαίδευση του προσωπικού. Η σκηνοθεσία και η εκπαίδευση των  ξεναγών καθώς και η προσαρμογή του σεναρίου θα γίνει από καταξιωμένο σκηνοθέτη με εμπειρία σε θεματικά πάρκα.

Κ. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Την ασφάλιση των επισκεπτών που θα βρίσκονται αποκλειστικά στον χώρο της έκθεσης με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Λ. Έξοδα ομάδας δημιουργίας. Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας της ομάδας δημιουργίας από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για τουλάχιστον 22 άτομα.

H εταιρεία ΕKSAGON HOLDINGS LTD θα αναλάβει όλα τα ανωτέρω.

Δεν αναλαμβάνει:

 1. Την άδεια για χρήση περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων μέρος της Πλατείας Πανεπιστημίου όπου θα εγκαταστήσει το πάρκο καθώς και οποιαδήποτε άδεια χρειάζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία του θεματικού πάρκου.
 2. Καθαριότητα στον χώρο, πριν την εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αλλά και κατά την αποξήλωση και την παράδοση.
 3. Τεχνικές υπηρεσίες για εργασίες κατά την εγκατάσταση (πχ ξήλωμα από παγκάκια)
 4. Ηλεκτρολόγους καθώς και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ημέρες που θα είναι ανοικτή η έκθεση συμπεριλαμβανομένων των ημερών συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης
 5. Γενικό φωτισμό του θεματικού πάρκου
 6. Φύλαξη του θεματικού πάρκου κατά τη δημιουργία, τη λειτουργία και την αποξήλωσή του.
 7. Υπαλλήλους ταμείου σε περίπτωση που το πάρκο λειτουργήσει με εισιτήριο.

Το συνολικό κόστος της έκθεσης του θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο» ανέρχεται στο ποσό των 157.076,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6471.501 και πιο συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

Κοστολόγηση πάρκου:

Η κοστολόγηση χωρίζεται σε 2 συμβάσεις από διαφορετικούς προμηθευτές

Στη 1η σύμβαση

 • Για τον σχεδιασμό του πάρκου,  τα σχέδια θεματικών κατασκευών προσαρμοσμένων στο θεματικό πάρκο Βόλου , την εκπαιδευτική προσέγγιση του θέματος καθώς και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους.
 • Δημιουργία σεναρίου βασισμένο στο πρωτότυπο κείμενο με έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της γνωστής ιστορίας.
 • Μελέτη και ειδικός σχεδιασμός για covid freeσυνθήκες στο θεματικό πάρκο.
 • Μελέτη για τη μέγιστη ελκυστικότητα της παρουσίασης των  εκθεμάτων καθώς και μελέτη φωτισμού για την ανάδειξή τους.
 • Ο σχεδιασμός θα είναι προσαρμοσμένος σε ανοικτό χώρο με χαμηλή περίφραξη περίπου 850 – 1000τ.μ.
 • Με την εμπειρία των Dream Workers καθώς έχουμε κατασκευάσει τα πιο επιτυχημένα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα (Εργοστάσιο Σοκολάτας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρώμη, Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Δεινόσαυροι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Ονειρούπολη Δράμας, Μύλος των Ξωτικών Τρίκαλα κλπ), Ηρακλής – Οι 12 Άθλοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Οδύσσεια στη Θεσσαλονίκη, θα σχεδιάσουμε ένα θεματικό πάρκο εντυπωσιακό για το κοινό, με έμφαση στη γνώση και την ψυχαγωγία, απόλυτα λειτουργικό και ασφαλές καθώς θα είναι βασισμένο σε πρωτόκολλα covidfree.

Κόστος:29.900€ + 24% ΦΠΑ.

Εταιρία: Dream Workers Γ. Αβανιδης& Σια ΟΕ

Διοργάνωση Θεματικών Πάρκων

Μπάμπη Αννίνου 17, 54646 Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 800689060, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

Στη 2 η σύμβαση

-Τα πνευματικά δικαιώματα του αυθεντικού Πινόκιο για  τη συγκεκριμένη έκθεση.

-Τη μεταφορά της Έκθεσης από και προς την Πλατεία Πανεπιστημίου στον Βόλο.

-Τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της έκθεσης από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

-Πλήρες διακοσμητικό υλικό.

-Ειδικός φωτισμός εκθεμάτων (επιλεκτικός φωτισμός και όχι το σύνολο του πάρκου)

-Τις μεγάλες θεματικές κατασκευές.

-Την περίφραξη του πάρκου με χαμηλό φράκτη καθώς και εσωτερικούς διαδρόμους.

-Τη δημιουργία ενημερωτικών κατασκευών με κύρια σημεία από την εκπαιδευτική ιστορία του Πινόκιο.

-Προσωπικό για  τις ώρες λειτουργίας του πάρκου

-Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας.

-Το έξοδα της ομάδας δημιουργίας.

-Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τους επισκέπτες που θα βρίσκονται αποκλειστικά στον χώρο της έκθεσης.

Κόστος: 120.000€ (Κυπριακή εταιρία, απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

Εταιρία: Eksagon Holdings LTD
HE 358690
Despos Str 5, 2304, Anthoupoli, Nicosia Cyprus
VAT CY10358690G

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. προς λήψη σχετικής απόφασης και:

 1. Να εγκρίνει την προσφυγή του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπογραφή Σύμβασης για την διοργάνωση από 30/11/2021 έως 07/01/2022 του Θεματικού πάρκου «Οι περιπέτειες του αυθεντικού Πινόκιο στον Βόλο» στην πλατεία Πανεπιστημίου στον Βόλο στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε συνεργασία συνεργασία με τις εταιρίες: α. DreamWorkers Γ. Αβανίδης & Σία Ο.Ε., β. Eksagon Holdings Ltd.
 2. Να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  και  την υπογραφή των σχετικών συβάσεων και συγκεκριμένα στις κάτωθι εταιρίες:

α. Dream Workers Γ. Αβανίδης & Σία Ο.Ε. με στοιχεία: ΑΦΜ: 800689060, Δ.Ο.Υ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 75, Τ.Κ.:54635, Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έναντι του ποσού των 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (29.900,00€ πλέον Φ.Π.Α.) , που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6471.501 στο οικ.  έτος2021.

β. Eksagon Holdings Ltd, με στοιχεία επικοινωνίας, VAT: 10358690G, οδός: ΔΕΣΠΩΣ 5, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ/ 2304, Πόλη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ, τηλ.: 99291069, έναντι του ποσού των 120.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6471.501 με πολυετή δέσμευση και συγκεκριμένα το ποσό των 90.000,00€ στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και το ποσό των 30.000,00€ στον ίδιο Κ.Α για τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022. (Δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν φορολογικές ή ασφαλιστικές κρατήσεις καθώς ΦΠΑ δεν υφίσταται λόγω του ότι η Εταιρία είναι Κυπριακή και έχει φορολογική κατοικία την Κύπρο).

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποστολίδου Σοφία