3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

         Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει  όλους τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4704/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την οποία ως περίοδος υποβολής ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00.

        Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

       Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιλεξιμότητες υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3764/24-9-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr.

      Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (τηλέφωνο επικοινωνίας 2421352415).

                                                                                   Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης

                                                                                         Δρ Νικόλαος Λιάνος

                                                                                                       Γεωπόνος