Πρόκειται για τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Χωροταξίας Δημήτρη Καλλιώρα

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Καλλιώρας εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Οργανωτικής Επιτροπής (European Organizing Committee – EOC) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (European Regional Science Association – ERSA), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων, καθώς και για τη διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (https://ersa.org/about-us/left-sidebar/the-eoc/ ). Η θητεία του Δημήτρη Καλλιώρα είναι πενταετής (με δυνατότητα μίας ανανέωσης), ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2022, και επικεντρώνεται σε ζητήματα εσωτερικού ελέγχου (internal auditing).

Η υποψηφιότητα του Αναπληρωτή Καθηγητή υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (Greek Section of the European Regional Science Association – ERSA GR).

Η εκλογή του Δημήτρη Καλλιώρα αποτελεί τη συνέχιση της αδιάλειπτης παρουσίας των μελών του ΤΜΧΠΠΑ στα όργανα διοίκησης κορυφαίων επιστημονικών φορέων και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΤΜΧΠΠΑ στη διαμόρφωση των επιστημονικών εξελίξεων διεθνώς