Με το νέο Ν. 4728/20 θεσμοθετείται μεταξύ άλλων μια σειρά μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την πρόσφατη θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” ανέρχεται στις 5.000 ευρώ ανά κατοικία για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα και στις 8.000 ανά επιχείρηση.

Δικαιούχοι επομένως είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ διαθέτουν:

α/ οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι επικαρπωτές ή μισθωτές (εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων) ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τα πρόσφατα ακραία φυσικά φαινόμενα.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται ενίσχυσης τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες τους, είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε εκμισθώνονται.
Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλειμμένων ή ημιτελών κατοικιών, δεν δικαιούνται της έκτακτης ενίσχυσης.

β/ οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις και επλήγησαν, υπό την προϋπόθεση ότι η κτηριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στην:
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:
Σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή μέσω ΚΕΠ.

(για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται χρήση κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων – Γ.Γ.Π.Σ)

Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων, η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα ξεχωριστά και του χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό της ιδιοκτησίας ή χρήσης.

Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης.
Εξάλλου, με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η 30η Νοεμβρίου 2020