Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2024:

Α. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ,  ο  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Παπαϊωάννου Ιωάννης του Θεοδώρου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήµου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.   

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του. 

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου. 

– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.  

– τη λειτουργία των ΚΕΠ. 

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.  

– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.  

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του. 

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου. 

– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.  

Β. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κα Κουντούρη – Καρατζιώλη Λευκή του Θεοδώρου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

– την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Και επίσης: 

– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών. 

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

-την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

-την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

-τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Γ. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Χατζής Σταύρος του Αθανασίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων. 

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΙΙ. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών. 

-μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.

-εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Δ. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Βλάχος Αθανάσιος του Ιωάννη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος 

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

– την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ε. Ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Παλληκάρης Δημήτριος του Βαϊου  με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Την εποπτεία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

– Την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν την πολιτική

προστασία του Δήμου. 

Συγκεκριμένα την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου, με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου.

ΙΙ. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

-του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

-του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων

— τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου 

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου. 

 Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κος Χατζής Σταύρος του Αθανασίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε στους αντιδημάρχους που ορίστηκαν, καλή δύναμη στα καθήκοντα τους και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα τους στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Από την πλευρά τους οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό τους και δεσμεύτηκαν πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Προηγούμενο άρθροΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Νέα Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ΑΓΕΤ
Επόμενο άρθροΤσιαπλές: Επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους στον Τουρισμό για το διάστημα της ανεργίας τους