Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13.07.2023 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος:about:blank

«Η Τράπεζά µας κατόρθωσε να αυξήσει τα µεγέθη, τις εργασίες και εντυπωσιακά την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 9 εκ. ευρώ, µια αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι χορηγήσεις προς τους πελάτες αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 1%. Τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν σηµαντικά σε ποσοστό 25% µε τα πρόσθετα ποσά διαθεσίμων να ανέρχονται στα 6 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτής της αύξησης είναι οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της χρήσης όμως είναι αποτελέσματα της Τράπεζας και σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο. Η µεγάλη αύξηση των χορηγήσεων κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2021 οδήγησε σε µεγάλη αύξηση των εσόδων από τόκους εντός του 2022 και παρά τη σταδιακή αύξηση των τόκων καταθέσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων µετά από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

Με βάση την πορεία των παραπάνω µεγεθών τα καθαρά έσοδα της τράπεζας ανήλθαν στα 12 εκ. οδηγώντας σε αύξηση της τάξης του 22%. Παρά την αύξηση των αποσβέσεων λόγω και των σημαντικών επενδύσεων σε µηχανογραφικό εξοπλισµό και εφαρµογές, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν συντηρητικά σε σχέση µε την αύξηση των εργασιών της χρήσης.

Αποτέλεσµα ήταν η µεγάλη αύξηση των κερδών προ των προβλέψεων, τα οποία πλησιάζουν τα 6 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 45% από το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται στα 2,5 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 65% και τα αποτελέσματα µετά από φόρους ανέρχονται στα 1,8 εκατομμύρια µια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 88%. Ενδεικτικό των αυξήσεων είναι τα κέρδη ανά µερίδα που από τα 2,4 του 2021 διαμορφώθηκαν σε 4,4 για το 2022, αυξημένα κατά 82%. Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας ξεπέρασε τα 19 εκατομμύρια ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 14%. Η αύξηση προέρχεται κατά 1,9 εκατομμύριο από τα κέρδη της χρήσης µετά από φόρους και κατά 508 χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων. Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων οδήγησε στην κάλυψη των απαιτούμενων από τις εποπτικές αρχές δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για το 2022. Υπάρχει όμως ακόμη ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο. Τα ίδια κεφάλαια κοινών µετοχών της Τράπεζας ξεπέρασαν το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί όριο για τη δυνατότητα της λειτουργίας της Τράπεζας σε εθνικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διατήρησε κατά το 2022 σταθερά τα επιτόκια χορηγήσεων, παρά την αύξηση του κόστους καταθέσεων και τις συνεχείς αυξήσεις των δανειακών επιτοκίων από τις συστημικές τράπεζες.

Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

 • Η Τράπεζα µας συνεχίζει µε εντυπωσιακή κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις μιας μοναδικής σε ένταση και διάρκεια οικονοµικής κρίσης της χώρας, της πανδημίας και του πολέµου στην Ουκρανία, προσφέροντας µεγαλύτερες αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταμιευτές και τους επενδυτές και μικρότερες προµήθειες στους συνεργαζόμενους µαζί της.
 • Η Τράπεζά µας συνεχίζει να τηρεί το αρχικό συμβόλαιο της ίδρυσής της. Να είναι από τη µια πλευρά η Τράπεζα όλων των Θεσσαλών, κοντά στους αποταμιευτές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη µια σύγχρονη, κερδοφόρα και απόλυτα βιώσιμη τοπική επιχείρηση».

Τέλος, ευχαρίστησε το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και των Καταστημάτων και όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό για την συμβολή τους σε κάθε προσπάθεια της Τράπεζας.

Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Σκυλογιάννης Διευθυντής Πιστοδοτήσεων παρουσίασε την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τη χρήση του 2022 με αναλυτική παρουσίαση των παρακάτω ενοτήτων:

 1. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες – καταθέσεις
 3. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
 4. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
 6. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
 7. Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
 8. Ίδια κεφάλαια
 9. Καθαρά έσοδα από τόκους
 10. Καθαρά έσοδα προμηθειών
 11. Λειτουργικά έξοδα
 12. Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεις και φόρων
 13. Προβλέψεις – απομειώσεις
 14. Κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους
 15. Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2022
 16. Στόχοι και δραστηριότητες 2023

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του προσδιόρισε το Στόχο της Διοίκησης παροχής δυνατότητας χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής τραπεζικής, με ανάπτυξη τεχνολογιών, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής τραπεζικής και  της προσωπικής σχέσης με τον πελάτη – συνεταίρο.

Για τα τρία πρώτα θέματα:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 έως 31/12/2022.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 έως 31/12/2022.
 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2022.

διενεργήθηκε όπως το Καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Το σώμα ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συβουλίου με ψήφους 293 υπέρ, 1 κατά και 0 λευκά.

Ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2023 εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τα υπόλοιπα θέματα:

 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022.

εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Προηγούμενο άρθροΠεριφέρεια Θεσσαλίας – Διεύθυνση Κτηνιατρικής: Οδηγίες προστασίας για τα ζώα εργασίας και τα ζώα συντροφιάς σε συνθήκες καύσωνα
Επόμενο άρθροThessaly Trails: η νέα διαδικτυακή πύλη με τα μονοπάτια της Θεσσαλίας