Επελέγησαν οι πέντε εταιρείες που θα υποβάλλουν μειοδοτική προσφορά – Ξεκινά η Β’ φάση του έργου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω του του έργου «Α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ (Β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ».

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 248/26-02-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου, προεπιλέγονται πέντε (5) εκ των επτά (7) συνολικά Υποψηφίων, για την συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του διαγωνισμού, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Πρόσκλησης. Ακολουθεί η Β΄ Φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες και την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα υλοποιήσει το Έργο. Στο πλαίσιο του έργου ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου.
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα οριστικοποιηθεί κατά τέλος της Β΄ Φάσης, θα ανέρχεται σε 30 έτη. Προβλέπεται ότι ο χρόνος για την κατασκευή και παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία, θα ανέρχεται στα 2 έτη, ενώ ο χρόνος συντήρησης και φύλαξης θα ανέρχεται στα 28 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Το Π.Θ., μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας που ενδεικτικά έχουν εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία στο ποσό των 94.054.182,00 € πλέον Φ.Π.Α.