Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές για την Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για  την Ένταξη στα παρακάτω Μέτρα: Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη Αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»,  η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΨΝΙΦ4653ΠΓ-0ΘΓ, Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 6ΘΧΟ4653ΠΓ-917, Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 99Φ84653ΠΓ-ΡΟΧ και Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΩΑΚΝ4653ΠΓ-ΠΨΚ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στα ανωτέρω μέτρα,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά έως την 31-01-2020 και ώρα 14.00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ενημέρωση και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από:

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Υπηρεσιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα τηλέφωνα: 2131501186,-84,-62,-51.
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας& Σποράδων και στα τηλέφωνα 2421352486,-434,-435. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ. Νικόλαος Λιάνος
    Γεωπόνος